Har du kommet i skade for å kjøpe en bobil som ikke har den tilgjengelige nyttelast som selger har opplyst ?

Har du kjøpt en bobil som ikke er brukelig pga. manglende/minimal lastekapasitet og hvor selger har gitt uriktige opplysninger om nyttelast før overlevering av bobilen?

Et stadig tilbakevendende problem,  er bobilkjøpere som blir lurt/ forledet av selgere mht. hva som er reell lastekapasitet på bobilen.

Bobilen annonseres og selges gjerne med en viss tilsynelatende kapasitet på nyttelast eller gjenværende lasteevne opp mot tillatt totalvekt på 3500 kg.

Kjøper finner gjerne selgers opplysninger rundt nyttelast som tillitsvekkende,  og kontrollerer ikke riktigheten av den opplyste nyttelast selv nærmere,  og laster opp og kjører på tur.

Overraskelsen for kjøper blir derfor stor, når de veier bilen med minimalt med oppakning og finner ut at de allerede da har overlast.

Den reelle lastekapasiteten er langt unna det som selger har opplyst og bobilen er for alle formål ubrukelig. Da må selger reklamere på kjøpet

Hvilke argumenter blir man som kjøper, da møtt med av selger?

Den mest typiske måte å argumentere på fra selger i disse sakene er at:

«Bobilen har påmontert en masse ekstrautstyr ved veiing, og at dette ekstrautstyret «spiser av nyttelasten».

Dette uttrykket med at påmontert ekstrautstyr «spiser» av nyttelasten, har litt «dobbelt bunn» som det kalles. Det er korrekt at påmontert ekstrautstyr «spiser» av denne nyttelasten, men hvem sitt problem er det?

  1. Er det kjøpers problem i form av at dette utstyret spiser av «hans nyttelast», slik at det ikke foreligger noen opplysningsvikt, selv om selgers oppgitte opplysninger om nyttelast som objektivt sett er uriktige? eller
  2. Er det selgers problem fordi den nyttelast han har opplyst i salgsannonse e.l. ikke stemmer med den reelle gjenværende lastekapasitet såkalt «tilgjengelig nyttelast» på bobilen?

Det eksisterer flere tingrettsavgjørelser vedr. denne problemstilling og alle tingretts-dommene går i samme retning. Etter rettens vurdering er det selgers problem fordi han har gitt uriktige opplysninger om nyttelasten til kjøper før overlevering, som ikke stemmer med de reelle forhold.

Dette gjelder om det er et kjøp fra forhandler etter forbrukerkjøpsloven, eller et salg mellom 2 private, som reguleres av kjøpsloven.

Den mest kjente av disse tingretts-dommene er saken mot Namsen Auto AS,(som i ettertid har skiftet navn til Ferda AS) som etter tap i tingretten ble påanket, men som ikke slapp gjennom ankesilingen til lagmannsretten, trolig fordi man mente at en anke ikke kunne føre frem.

I denne saken som gikk etter Fkjl. hadde Namsen Auto AS i sin Finn- annonse opplyst at bobilen hadde en nyttelast på 900 kg. Den reelle lastekapasitet/ Tilgjengelig nyttelast var 452 kg., dvs. ca. 50 % av oppgitt nyttelast.

Forbrukertvistutvalget har i disse sakene lagt til grunn at :

«Hevingsterskelen er overskredet når tilgjengelig nyttelast ikke gir rom for vanlig last og et ordinært antall personer om bord»

Tingretten mente at det var Namsen Auto som den profesjonelle part i avtaleforholdet, som måtte bære risikoen for opplysningssvikt. De var nærmest til å gi forbrukerne fyllestgjørende opplysninger om uskikkethet i tilknytning til nyttelast.

Retten konkluderte med at mangelen (dvs. opplysningssvikten – vår presisering) må karakteriseres som vesentlig. Kjøper ble gitt medhold i at kjøpet skulle heves, men at det skulle beregnes et nyttefradrag.

I samme retning går også dom fra Aust-Agder tingrett fra august 2020, som også gjaldt et salg fra en bobilforhandler Ferda AS til en  privat person/forbrukerkjøper og gikk etter fkjl.

Differansen opp til 3500 kg.  utgjør den tilgjengelig nyttelast som kjøper kunne nyttiggjøre seg på ferieturer. Etter tingrettens vurdering var det liten tvil om at kjøper hadde fått en mangelfull ytelse fra selger.

Retten fant det godtgjort at selgers opplysninger om bilens vekt ikke var korrekte. Nyttelastkapasiteten er om lag 200 kg. mindre enn det selger opplyste, dvs. en redusert nyttelastkapasitet med ca. 50 %.

Den uriktige opplysninger fra selger om en tilgjengelig nyttelast, som var ca. 50 % lavere  enn den reelle nyttelast,  hadde etter rettens vurdering klart vært avgjørende for kjøpers valg av den bobil som ble kjøpt, og dette var synlig for selger.

Når svikten i salgsopplysningene knyttet seg til en helt sentral egenskap som kjøper etterspurte spesielt og var på hele 50 %, var det ikke tale om noe uvesentlig avvik, men et vesentlig avvik.

Konsekvensen av feilopplysningen var svært alvorlig for kjøper. Bobilen kunne ikke brukes som forutsatt, da bobilen ved normal lasting ville overskride tillatt totalvekt på 3500 kg.

Tingretten konstaterte at det forelå en vesentlig mangel og at det ikke var tvilsomt at kjøper hadde grunn til å heve kjøpet med hjemmel i Fkjl § 32, men det måtte beregnes et nyttefradrag.

Den aktuelle problemstilling har nå fått sin avklaring i Høyesterett.

En bobilkjøper utenfor Bergen,  hadde kjøpt en bobil hos selskapet Kroken Caravan. Ved kjøpet hadde han fått oppgitt at bobilen hadde en nyttelast på 930 kilo, men når han veide sin egen bobil var nyttelast- kapasiteten bare 600 kg.

Selgers uriktige opplysninger om nyttelast,  avvek med 30 % fra det som var den reelle tilgjengelige nyttelast.

I møre og Romsdal tingrett, ble bobilkjøperen tilkjent kr. 150 000 i prisavslag. Kroken Caravan anket til Lagmannsretten hvor de tapte igjen, og deretter til Høyesterett, som nektet å behandle anken.

Eksisterer det et avvik i bobilen din mellom faktisk vekt og egenvekt pga. fabrikkmontert tilleggsutstyr, vil du trolig kunne ha krav på prisavslag.

Spørsmålet er således hvilken lærdom kan en potensiell bobilkjøper trekke ut av den nevnte rettspraksis?

  • Vei alltid en bobil før du kjøper den (ny eller brukt). De oppgitte opplysninger om egenvekt og nyttelast er trolig for lave og uriktige.
  • Orienter deg i forkant om på hvilke premisser/forutsetninger bobilen skal veies, for at du skal få frem reell tilgjengelig nyttelast. Kjøretøyforskriften § 2-6 nr. 3 –  (Full dieseltank, ikke vann i vanntank eller spillvann-tank, ikke innhold i toalett osv.)
  • Skal du kjøpe en bobil som kan brukes av for eksempel 4 personer (2 voksne og 2 barn), så bør bobilen minimum ha en tilgjengelig nyttelast på 350 – 400 kg. for at du skal få med deg det du trenger av bagasje og utstyr når du drar på tur.
  • Har den bobil du vurderer å kjøpe, en lavere tilgjengelig nyttelast opp mot tillatt totalvekt på 3500 kg. så finn i stedet en annen bobil med større lastekapasitet, og kjøp den bobilen i stedet så sparer du deg for masse bry og problemer i ettertid.

Har du kommet i skade for kjøpe en bobil med manglende tilgjengelig nyttelast og føler deg lurt av selger ved salget, så ta kontakt med undertegnede for evt. nærmere bistand  på Mobil 928 95764 eller clas@advokatclasolsen.no