Hvordan virker et kommisjons-salg av bilen din via en bilforhandler

Formidlingssalg ( kommisjonssalg) av bil – via bilforhandler

Den private bilselger ønsker gjerne å slippe å skulle «fronte» salget selv. Dette består f.eks. av å ha kontakt med potensielle bilkjøpere som skal prøvekjøre bilen, og som stiller mange vanskelige spørsmål om bilens tilstand. Du må selv skrive kjøpekontrakt osv.

Bilselger tror også at evt. reklamasjoner som måtte komme på bilen, vil håndteres av mellommannen slik at de slipper å forholde seg til kjøper vedr. dette selv.

En vanlig pris for et slikt formidlings-salg ( fullmaktsalg/ kommisjonssalg), ligger i størrelsesorden kr. 20-30 000.

Se også artikkel fra NAF https://www.motor.no/artikler/2018/juni/dette-er-fullmaktsalg-av-bruktbil/

Har du en bil med en markedsverdi til flere hundre tusen som skal selges, så synes mange det er greit «å gi slipp» på denne delen av fortjenesten, mot å slippe alt «bryet» med å selge bilen sin.

Problemstilling

Spørsmålet er imidlertid om bilselgerne vet hva de gjør i denne forbindelse?

Vet bilselgerne hvilken rettslig posisjon, de selv setter seg i, ved å la en bilforhandler/mellommann forestå salget av sin privatbil?

Økt reklamasjonsansvar

Det som sjelden blir kommunisert av de aktuelle mellommenn, er at ved å benytte seg av en mellommann ved salget av privatbilen, så påtar den nevnte privatperson seg et økt reklamasjons-ansvar, i forhold til om vedkommende bilselger selv hadde solgt bilen.

Dersom privatpersonen selger bilen selv, så reguleres salget av bilen av kjøpsloven. Her er terskelen for å få heve kjøpet i Kjl. §39 relativt høy i form av at det må foreligge en «vesentlig mangel» med den solgte bil, før kjøper får medhold i å heve kjøpet.

Når du lar en bilforhandler selge bilen på dine vegne i et slikt fullmaktsalg, så ansees bilforhandleren som din representant, og salget reguleres av forbrukerkjøpsloven. Dette fremgår av forbrukerkjøpsloven § 1.

Denne loven gir kjøper et mye bedre vern, som blant annet lengre reklamasjonsfrist, lavere hevings-terskel. Mangelen må utgjøre «en ikke uvesentlig mangel» jfr. Fkjl § 32. Det eksisterer en såkalt presumpsjons-regel i fkjl. § 18 mht.  de feil som oppstår de første 6 mnd. etter overlevering av bilen, var til stede ved overlevering osv.

Ved å selge bilen via mellommann, så betaler den private selger i mange tilfeller, i realiteten mange tusen kroner, for å få et økt juridisk ansvar.

Hvem er rett adressat for reklamasjonskravet?

De kjøperne som kjøper bil av en profesjonell forhandler, tror gjerne at det er bilforhandleren som har ansvaret for evt. reklamasjoner.

Statistikk viser også at det blir oftere reklamasjoner på biler som selges via mellommann/bilforhandler.

Hvis mellommannen har tatt de forbehold han bør etter forbrukerkjøpsloven § 1, fjerde ledd, er det den private selgeren som sitter med hele reklamasjons-ansvaret (og den økonomiske risikoen) for evt. feil og mangler med bilen alene, og ikke bilforhandleren (mellommannen).

Loven oppstiller 2 vilkår som forbrukeren uttrykkelig må gjøres oppmerksom på, dersom bilforhandleren ikke skal ha reklamasjons-ansvar for bilen:

  1. Det må opplyses at forhandleren kun «opptrer som mellommann». Det vil ofte fremgå ved at det opplyses at bilen «selges for» eller «på vegne av» en navngitt person.
  2. Forbrukeren(dvs. bilkjøper) må i tillegg uttrykkelig informeres om at «forhandleren ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren».

Har bilforhandleren tatt de 2 nevnte forbehold i sin annonsering, er det den private selger alene som sitter med hele reklamasjons-ansvaret for bilen.

Det er tilsynelatende  svært mange private bilselgere som ikke er klar over dette poenget.

Kan du som bilkjøper i visse tilfeller reklamere overfor bilforhandler(mellommann)/ i stedet for selger?

Har mellommannen glemt å ta de 2 nevnte forbehold i annonsering, salgsavtale m.v., så hefter bilforhandleren solidarisk med den private bilselger jfr. fkjl § 1, fjerde ledd. Det kan herfra siteres:

» Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren.»

Kjøper av bilen kan da velge om han vil gå på bilselger, eller kanskje en mere søkegod og økonomisk solid bilforhandler med sitt reklamasjonskrav.

Dette er også en konsekvens av disse reglene som svært mange private bilkjøpere, heller ikke er klar over.

Har du fått problemer med et bilkjøp og er i en slik situasjon, så tas kontakt med oss i dinbiladvokat, så vil vi kunne lose/ bistå deg videre i en slik reklamasjonsprosess. E-post olsen@guideadvokat.no eller mobil 928 95764