Reklamasjon på kjøp av bil o.l. – Bruk en advokat med spesialisert kompetanse på dette fagfeltet

Reklamere på kjøpet av bil – velg en advokat med kompetanse på fagfeltet, fremfor en i geografisk nærhet.

I dag hvor det aller meste skjer pr- e-post, er det ofte ikke nødvendig at du fysisk må dra til advokaten og diskutere saken din.

Svært mye i en reklamasjonssak vedr. bil dreier seg om kontrakten, annonsen og korrespondanse forut for – og i etterkant – av bilkjøpet.

Det meste av dette kan du enkelt formidle til advokaten din per telefon og/ eller pr. e-post.

Du trenger således ikke, og er trolig ikke best tjent med, å bruke den lokale advokaten «på hjørnet» som driver «juridisk landhandel».

Velger du å engasjere en advokat fra  www.Dinbiladvokat.no, har du engasjert en advokat med god innsikt i biltekniske problemstillinger.

Vi jobber mye med bilsaker og har trolig den kompetansen og erfaringen du leter etter.

 

Advokat i bilsak – Trenger man det ?

Kjøpsrett fremstilles ofte som noe enkelt, håndterlig og noe man kan håndtere på egenhånd. Dette er en «sannhet» med modifikasjoner.

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerrådet) sitt primære fokus er om mekling, kan føre til en løsning av saken.

Forliksrådet blir ofte bare en unødvendig mellomvei, før en sak for tingretten. Forliksrådets medlemmer har ingen spesiell bakgrunn på  juss – eller biltekniske forhold.

Kjøpsrett kan være komplisert, både hva angår faktum og juss. Det er konkrete vurderinger og vanskelig grensedragninger, som krever erfaring og kompetanse.

Alle disse faktorene gjør at advokaten må være kompetent og gjøre sin jobb på en grundig og hensiktsmessig måte.

Det å gjøre en god og skikkelig jobb knyttet bevisfremleggelsen, bevisvurderingen og den konkrete rettsanvendelsen, krever erfaring fra denne sakstypen.

Det kan være en pedagogisk utfordring å presentere saken på en «god måte» for en dommer som ofte er en «allmenn- praktiker», hvor partenes fremlagte bevis og sakførsel for øvrig, vil spille en markant rolle.

 

Rettshjelpforsikring?

I bilsaker vil utgiftene til advokat normalt dekkes av din bilforsikring. Du betaler kun kr 4000 i egenandel samt 20% av det overskytende, fra det tidspunkt det foreligger tvist i saken.

 

Vår kompetanse

Vi i Dinbiladvokat har lang og bred erfaring både fra Forbrukertilsynet/Forbrukerklageutvalget, i forliksrådet og i domstolene.

Å håndtere slike bilsaker i praksis, er ikke noe man lærer på jusstudiet. Bilsaker er erfaringsbasert læring, hva angår både faktum og juss.

Vi har behandlet et stort antall slike bilsaker i forskjellige organer for tvisteløsning over en lengre tidsperiode, hvilket gjør at vår erfaring og kompetanse, kan anvendes på nettopp din sak.

For å se referanse fra mange fornøyde kunder, gå inn på www.Dinbiladvokat.no  under fanen «referanser».

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering, på mob. 928 95764 eller på Clas@advokatclasolsen.no