Kan man annullere et kjøp av bruktbil ved å påberope seg angrerett ?

Ved kjøp av nye biler, er det normalt en del av kjøpekontrakten at kjøper har rett på og kan avbestille bilen mot en fast  prosentsats av kjøpesummen f.eks. 7 % .

RETT TIL Å AVBESTILLE

Kjøpe har etter Fkjl § 41,normalt rett til å avbestille,  men selger har da rett på erstatning for den fortjeneste han går glipp av ved å ikke få selge den bestilte bil og øvrige kostnader han påføres i denne forbindelse. Det er lovlig at denne erstatningen sjablongmessig fastsettes til en viss prosentsats av kjøpesummen, hvis dette reflekterer det tapet selgeren har hatt.

ANGERETT

Hvis man kjøper bil av en bilforhandler har man i utgp. en angrerett etter fkjl. § 42 bokstav
b) hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt

Det er således angrerettloven som må vurderes, for å avgjøre om man har angrerett i det enkelte tilfellet.

Et vilkår i denne forbindelse er at bilen må være kjøpt/solgt ved såkalt «fjernsalg».

Hvorvidt man kunne bruke angrerettloven § 11 jfr. § 6 første ledd jfr. § 1 til å gå fra avtalen, ved kjøp av en bruktbil, ble prøvd av Høyesterett i 2010.

Faktum i dommen var følgende :

En bilforhandler hadde annonsert en bil på Finn, som en potensiell kjøper responderte på. Kjøper tilbudte sin bil som innbyttebil og dette var i utgp. i orden for bilforhandler. Han skrev videre pr. e-post at han stod ved sitt tilbud om kjøp av bil. Kjøper gav 14 dager senere selger beskjed om at han ikke ville kjøpe bilen likevel og påberopte seg angrerett.
Bilforhandleren mente det var inngått en avtale, og da kjøper ikke skrev under kjøpekontrakten, foretok firmaet et dekningssalg og krevde prisdifferansen erstattet.
Bilforhandleren tapte både i tingretten og lagmannsretten, men vant frem i Høyesterett.

Partene var i denne saken enige om at avtalen «var inngått ved såkalt fjernkommunikasjon», ettersom avtalen ble inngått ved hjelp av e-post og telefon.

Uenigheten gikk på tilleggsvilkåret

« at selgeren i sin markedsføring må tilby eller oppfordre til inngåelse av avtale ved fjernkommunikasjon»

At en bilforhandler annonserer bilene sine på Finn.no eller egen nettside,  er ikke tilstrekkelig til at det er omfattet av angrerettloven, hvis markedsføringen ikke inneholder en uttrykkelig eller indirekte oppfordring til å inngå avtale via fjernkommunikasjon.
Bilselgeren må således direkte oppfordre til avtaleinngåelse ved bruk av fjernkommnikasjon.

Selv om kjøper svarte på en nettannonse, så hadde han altså ikke angrerett.

I HR- dommen fra 2010 (Rt. 2010 1580) , så la HR vekt på at :

• Finn.no ikke hadde noen mulighet for betaling.
• Videre ble det lagt vekt på at en bilannonse på Finn ikke tilbyr noen direkte mulighet for avtaleinngåelse.

E-postlenken på Finn, hvor man kunne kontakte bilforhandler, hadde ikke noe opplegg for betaling, og var derfor ikke egnet til å fremkalle kjøp ved fjernkommunikasjon.
Avtalen gjaldt dessuten en bruktbil, noe som vanligvis ikke blir kjøpt uten besiktigelse.

Markedsføringen av bilen ansees å ha hatt til hensikt å gjøre mulige interessenter oppmerksom på bilen, og har ikke tatt sikte på inngåelse av avtale om kjøp uten noen nærmere besiktigelse. Bilforhandlers annonsering av bilen på www.Finn.no, var altså  ikke netthandel.

Høyesterett konkluderte med at det i den aktuelle saken ikke forelå et «fjernsalg» i angrerettlovens forstand, og at kjøper derfor ikke kunne annullere kjøpet med hjemmel i angrerettloven § 11. Bilforhandler hadde krav på å få dekket det tap som hadde oppstått ved dekningssalget.
Vår vurdering er at utfallet ville vært det samme i dag, selv om man via bilforhandlere ofte kan kjøpe bil via elektronisk kjøpekontrakt hos, Bil-link, Nets e.l.

Finn.no har fremdeles ikke noe opplegg/eller mulighet for betaling av biler ved et slikt kjøp fra bilforhandler.
Problemstillingen har også i noen tilfeller vært prøvd hos Forbrukertvistutvalget, og etter en konkret vurdering  av den enkelte sak, har utfallet blitt det samme der dvs. at kjøper ikke har angrerett.

Har du kjøpt en bil som du ønsker å reklamere på overfor selger, så ta kontakt med oss i www.Dinbiladvokat.no
Vi vil guide deg videre i en slik prosess mot selger og på dine vegne ta de «rette grepene» vis a vis bilselger slik at reklamasjonen skjer på korrekt måte, og du har best mulige sjanser på å vinne frem med saken din.

Ta kontakt på mob. 928 95764 eller på e-post :  Clas@advokatclasolsen.no.