Når kan kjøper kreve å få heve kjøpet av bil ?

Å heve kjøpet, innebærer at ytelsene skal tilbakeføres dvs. selger får tilbake bilen og kjøper skal i utgp. ha tilbake kjøpesummen + forsinkelsesrenter.

Høyere terskel mellom private parter

Terskelen for å heve et bilkjøp er forskjellig alt etter om man befinner seg i kjøpsloven ( salg mellom 2 private parter) eller i forbrukerkjøpsloven ( dvs. en privatperson,som har kjøpt bil hos en næringsdrivende selger)

Har man kjøpt bilen av en bilforhandler er det tilstrekkelig for å kunne heve, at mangelen med bilen «ikke kan ansees som uvesentlig» jfr. Fkjl § 32.

Har man kjøpt bilen hos en privatperson så er vurderingstemaet om det foreligger en «vesentlig mangel» jfr. Kjl. § 39.

Kort oppsummert så er terskelen for å få heve kjøpet høyere, hvis man kjøper bilen hos en privatperson. enn en bilforhandler 

Denne bloggen handler om når man kjøper bilen av en privatperson og vilkåret til «vesentlig mangel» må være oppfylt for å få heve kjøpet.  

Når kan man kreve å få heve kjøpet ?

  1. Det må foreligge en «mangel».
  2. Selger av bilen har såkalt utbedringsrett dvs. at han selv for egen regning kan kreve å få rette evt. mangler med bilen.
    Vil selger benytte seg av denne retten, og slik utbedring skjer «innen rimelig tid», vil kjøper i første omgang måtte akseptere at selger får utbedre mangelen.
    Når selger ikke klarer å utbedre eller har brukt opp sine 2 utbedringsforsøk, vil du kunne kreve å få heve kjøpet.
  3. Du må ha reklamert på mangelen «innen rimelig tid» dvs. du må ha levert en skriftlig reklamasjon hvor du kort begrunner på hvilket grunnlag du krever å få heve kjøpet.

Ikke enhver mangel er tilstrekkelig til at du får heve kjøpet, og som hovedregel skal det en til, før man får medhold i at det er rettslig grunnlag for å heve kjøpet.

På eldre biler med høy kilometerstand, vil det ofte vurderes som påregnelig for kjøper at div. komponenter kan gå i stykker pga. slit og elde.

Du kan bare kreve å få heve kjøpet dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd.

Hvilke momenter er relevante i denne vurderingen?

1. Mangelens betydning:

Har kjøper pga. mangelen en rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten ?

2. Det objektive avviket:

Hvor stor prosent av bilens kjøpesum utgjør mangelen ? 

Mangelen( e) med bilen skal ha et vist omfang økonomisk,  før vilkårene til en « vesentlig mangel» for å heve kjøpet i Kjl. §39 , ansees som oppfylt jfr.  avgjørelser fra FKU /domstolene.

Hvis bilen tidligere har vært kondemnert, eller kilometerstand er skrudd tilbake, eller det skjer helt plutselige havari på motor eller gearkasse, vil dette ofte gi grunnlag for heving av kjøpet, selv på biler som er kjørt en del kilometer siden de var nye, og blitt noen år gamle.

3. Alternative beføyelser:

Dersom mangelen kan kompenseres med et prisavslag,  vil dette tale mot at heving kan skje.

4. Kan selger bebreides ? 

Dersom mangelen er en konsekvens av at selger har opptrådt uaktsomt, er dette et moment i retning av at kjøper kan heve.

Hvis man kan dokumentere at selger bevisst unnlatt å opplyse om en mangel ved bilen eller, har holdt tilbake sentrale opplysninger om bilen som han «var kjent med» eller «burde ha vært kjent med» ( dvs. misligholdt sin opplysningsplikt) , taler dette sterkt for heving av bilkjøpet.

5. Betydning for selger:

Dette momentet har primært betydning for den private selger og hvor det å måtte ta bilen tilbake, vil kunne få stor negative konsekvenser for hans privatøkonomi, og i enkelte tilfeller ser man at dette momentet tillegges en viss betydning.

6. Tidsmomentet :

I utgp. kan man kanskje hevde at jo lengre tid som har gått, jo mer taler det mot heving.  Vår erfaring er imidlertid at domstolene tillegger ikke dette momentet all verdens vekt i praksis.

Krav til dokumentasjon : 

I de tilfellene du som bilkjøper skal vinne frem med et slikt krav om å få heve kjøpet, er det veldig viktig å ha god dokumentasjon på at det foreligger en kjøprettslig mangel, og omfanget av denne mangelen.

Som misfornøyd bilkjøper må du derfor få dokumentert i form av verksteds-rapport på hva som er mangelen på bilen, og hva som er årsaken til at mangelen med bilen har oppstått. Videre bør du i samme forbindelse få innhentet et pristilbud på hva det koster å utbedre mangelen med bilen, slik at omfanget av mangelen kan fastslås.

Erfaringen viser at veldig mange bilkjøpere tar altfor lett på dette og skaffer seg ikke skikkelig dokumentasjon fordi de mener at det er helt innlysende at bilen er mangelfull. Når de da kommer i FKU eller i domstolene med saken, så taper de saken fordi man ikke anser mangelen med bilen for tilstrekkelig sannsynliggjort/dokumentert. Denne tabben trenger man ikke å gjøre.

Vi har lang erfaring med reklamasjons-saker på bil og er familiær med de aktuelle problemstillinger og vet hvilke krav som kreves oppfylt for å vinne frem i slike saker.

Ta kontakt på e-post Olsen@guideadvokat.no eller på mobil 928 95764, hvis du har en slik sak du ønsker bistand med.