Nyttige råd når du er misfornøyd og vil reklamere overfor bilselger.

SALG OG KJØP AV BIL ER EN SITUASJON DE FLESTE KOMMER OPP I 

Den typiske situasjon vil ofte være:

  • Du kan være den uheldige bilkjøper som kjøper en bil som ikke svarer til forventningene og hvor du føler at du er lurt «trill rundt» og ønsker å heve bilkjøpet, evt. kreve prisavslag, eller
  • Du kan være den som har solgt bil i god tro, og får en forurettet og aggressiv bilkjøper «på nakken», som mener seg berettiget til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Begge parter vil normalt få dekket utgifter til advokatbistand ved en slik tvist på bilforsikringen.

Når forsikringsselskapet innvilger såkalt «rettshjelp» gjennom bilforsikringen, betaler man selv kun en egenandel iht. forsikringsvilkårene.

HVA GJØR MAN HVIS MAN ER MISFORNØYD MED BILKJØPET 

  • Viktig å reklamere overfor selger skriftlig, så snart man oppdager feilen med bilen
  • Viktig å skaffe en skikkelig dokumentasjon på skadene/ manglene ved bilen. La et utenforstående verksted evt. NAF vurdere årsaken til skaden/ mangelen. Skaderapporten bør angi om feilen er påregnelig eller ikke, ut fra årsmodell, kilometerstand osv.
  • I noen tilfeller kan det f.eks. være hensiktsmessig å få verkstedet til å filme problemet/mangelen og dens årsak,  typisk med vannlekkasjer, hvor det gjerne tas en lekkasjetest.
  • Viktig å sjekke historikken på bilen. Har det vært større skader på bilen? Har bilen f.eks. tidligere vært kondemnert, Er det riktig årsmodell i forhold til opplysninger i kjøpekontrakt? Få ut tidligere verksteds-historikk/ oversikt over tidligere utførte reparasjoner, tidligere utførte EU- kontroller m.v.

NÅR VIL VILKÅRENE FOR Å FÅ HEVE KJØPET VÆRE OPPFYLT?

Hvis kjøper skal få medhold i et krav om å få heve bilkjøpet, må man ha solid dokumentasjon.

Terskelen for å få heve kjøpet er høyere hvis man har kjøpt bilen av en privatperson, enn en bilforhandler.

På eldre biler med høy kilometerstand, vil det ofte vurderes som påregnelig for kjøper at div. komponenter går i stykker pga. slit og elde.

Særlig når kjøpet er mellom private parter, skal det ganske mye til før vilkårene for å heve kjøpet, ansees som oppfylt. Poenget er at selger og kjøper ansees som jevnbyrdige parter og like lite kan forutse evt. fremtidige feil.

Hvis bilen tidligere har vært kondemnert, eller kilometerstand er skrudd tilbake, eller helt plutselige havari på motor eller girkasse, kan dette gi grunnlag for heving, selv på biler som er kjørt et stykke og blitt noen år gamle.

Hvis man kan dokumentere at selger med vilje har holdt tilbake sentrale opplysninger om bilen (dvs. misligholdt sin opplysningsplikt og opptrådt uredelig), kan dette alene gi grunnlag for å heve bilkjøpet.

PRISAVSLAG

Prisavslag brukes normalt i de tilfellene hvor retting ikke kan utføres, eller ikke er mulig (typisk ved feil årsmodell, eller at kilometerstand på bilen er manipulert), og mangelen ikke ansees som vesentlig nok til å få heve kjøpet.

FORBRUKERKLAGEUTVALGET – DET ENE SPORET

Normalt vil det være mest hensiktsmessig for en misfornøyd part ved et slikt bil-kjøp/salg, å få prøvet saken i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. Fordelen med behandling i Forbrukerklageutvalget er at det er ingen kostnader med dette utover kostnadene ved bistand til advokat. Forbrukerklageutvalgets avgjørelser har virkning som en dom og kan brukes som tvangsgrunnlag for å inndrive et krav mot en uhederlig bilselger.

Problemet/ulempen med å velge dette ene «sporet», er at det for tiden er svært store restanser hos både Forbrukerrådet (5-8 uker) og Forbrukerklageutvalget (ca. 1 år) mht. saksbehandlingstid.

Se også råd hos NAF om reklamasjon ved bilkjøp.

FORLIKSKLAGE/RETTSLIG BEHANDLING – DET ANDRE SPORET 

Det andre sporet, er først å ta ut forliksklage/ evt. stevning for tingretten mot selger.

Ulempen med dette at hvis du skulle tape saken, vil du normalt måtte dekke motpartens saksomkostninger.

ER DET SMART Å LA SEG BISTÅ AV EN ADVOKAT, VED EN SLIK TVIST?

Bare i de tilfeller hvor man krever å få heve kjøpet, eller krever et ikke ubetydelig prisavslag, vil det normalt være fornuftig/hensiktsmessig å bruke advokat.

En privat part kan ofte «kludre til» en slik sak hvis man skal håndtere dette selv, slik at et krav på å få heve kjøpet, gjerne kan gå tapt på grunn av uheldig håndtering av saken

Ofte påstår selger at kjøper har reklamert for sent og hvis dette er tilfellet så tapes kravet. En annen «gjenganger» er at selger hevder at mangelen med bilen skyldes brukerfeil hos kjøper.  For en privatperson som aldri har vært oppe i en slik tvist tidligere, er det lett «å trå feil» i prosessen mot selger.

Det kan det være en god investering å bruke advokatbistand i denne forbindelse. Når selgeren har avvist det krav du har fremsatt, foreligger det en «tvist» , og da skal den såkalte  rettshjelpdekningen på bilforsikringen, tre i kraft.

Se også en annen artikkel skrevet av oss vedr. et sammenfallende temahttps://dinbiladvokat.wpengine.com/wp-admin/post.php?post=241&action=edit

Du vil da i normaltilfellene få dekket utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100 000, mot å dekke en egenandel på kr. 4 000 + 20 % av det overskytende beløp. Forsikringsvilkårene kan her variere, særlig hvis du er næringsdrivende.

Advokat Clas Olsen er bla. ekspert på tvistesaker vedr.  reklamasjon på kjøp av nye og brukte biler.Trenger du hjelp med reklamasjon etter bilkjøp, ta kontakt på telf. 55 23 98 86/ mob. 92895764  eller pr. e-post : olsen@guideadvokat.no  for en  vederlagsfri vurdering av din sak.