Reklamasjonsfrister ved mangler på bil

Du må reklamere på en mangel du oppdager på bilen din såkalt «innen rimelig tid» – ellers så kan reklamasjons-kravet ditt gå tapt.

Hvis du venter for lenge, kan du miste hele reklamasjons-kravet ditt.

Reklamasjons-reglene bygger på kravet om lojalitet i kontraktsforhold.

Av hensynet til selger, må bilselger raskt få vite at det er en mangel med bilen slik at denne mangelen ikke utvikler seg til en større skade som f.eks. motorhavari.

Selger må videre kunne få dokumentert hva som er i veien med bilen, slik at partene sikrer bevis rundt dette forhold. Dette bør ideelt sett gjøres så raskt som mulig etter at mangelen oppstod.

Selger må få beskjed raskt, slik at han kan innrette seg på den situasjon som er oppstått.

Reklamasjonsfrister:

Man skiller her mellom den relative og absolutte reklamasjonsfrist.

Den relative fristen  – beskriver når du må reklamere etter å ha oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Den absolutte fristen – beskriver det absolutt siste tidspunktet du kan reklamere på etter at du har kjøpt bilen, slik at selger kan si seg ferdig med salget.

Kjøpsloven § 32 (Ved kjøp og salg mellom 2 private parter) – kjøper må reklamere «innen rimelig tid»

Forbrukerkjøpsloven § 27 (Ved salg fra næringsdrivende til forbruker) – rimelig tid kan aldri være kortere enn 2 måneder fra det tidspunkt kjøper oppdaget mangelen.

Når begynner den relative reklamasjonsfristen å løpe?

Fra du oppdager, eller burde ha oppdaget mangelen.

Vurderingstemaet blir i praksis når du burde ha oppdaget mangelen?

Reklamasjonsfristen løper fra det tidspunkt hvor du etter en mere objektiv vurdering, burde ha oppdaget mangelen.

Hvordan avbryter du reklamasjonsfristen?

Du må gi selger en skriftlig melding som angir hva slags mangel med bilen det er du reklamerer på.

Vilkåret er at selger må ut fra din skriftlige melding, e-post e.l, forstå at du reklamerer på en mangel, og få en spesifikasjon av hva det konkret det er du reklamerer på.

At du generelt er misfornøyd med bilen er ikke tilstrekkelig å melde til selger. Du må reklamere på en konkret mangel med bilen.

Se også informasjon fra NAF https://www.naf.no/kjop-og-salg/etter-kjopet/hva-kan-kreves/

Hvor lang reklamasjonsfrist har du?

Vilkåret er at du må reklamere «innen rimelig tid» etter at reklamasjonsfristen er begynt å løpe.

Vurderingen må bero på en avveining mellom kjøper og selgers interesser hvor følgende momenter kan være relevante:

  • Hvor alvorlig er mangelen?
  • Er det behov for en rask avklaring?
  • Vet du f.eks. at selger er i ferd med å kjøpe seg ny bil – da bør du reagere raskt.
  • Har kjøper grunn til å handle raskt?
  • Har selger grunn til å forvente en rask handling?

Særregel i Forbrukerkjøpsloven § 27 for å beskytte forbrukere. Fristen kan aldri være kortere enn 2 måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Kjl § 32 (2)

Hvis en kjøper (i et kjøp mellom 2 privatpersoner) ikke har reklamert innen 2 år etter overtagelse, så har han tapt sin reklamasjonsrett.

Fkjl § 27 (2)

Reklamasjonsfristen (ved et kjøp fra en næringsdrivende selger) vil normalt være 5 år.

Fristen løper ikke fra signering av en kjøpekontrakt, men fra du fysisk overtar bilen.

Unntak:

Reglene om reklamasjon gjelder ikke hvis selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Med «grov uaktsomhet» menes markant klanderverdig opptreden, og da er selger ikke lenger beskyttelsesverdig.

Et typisk eksempel vil være hvis selger vet at bilen er trafikkfarlig pga. en iboende mangel f.eks. manglende bremsefunksjon på bilen, men unnlater å opplyse om dette til kjøper.

Unntak ved realitetsdrøftelser

Hvis selger når kjøper reklamerer, går inn i en diskusjon om kravets realitet, vil selger ikke kunne påberope seg at reklamasjonen kommer for sent.

Denne regelen gjelder kun den relative reklamasjonsfristen.

Ta kontakt ! Vi hjelper deg videre i prosessen !

Se også en annen artikkel skrevet om et tilgrensende tema https://dinbiladvokat.wpengine.com/wp-admin/post.php?post=241&action=edit

I mange tilfeller vil det være lurt å benytte seg av advokatbistand ved slikt tvister. Det er ofte betydelige verdier involvert, og det er lett og «tråkke feil» i denne prosessen. Dette vil igjen kunne gi dramatiske konsekvenser for kjøpers privatøkonomi. Din bilforsikring vil normalt dekke store deler av evt. kostnader til advokatbistand.