Salg av bil mellom private med såkalt » som den er» -forbehold, – Hva betyr en slik klausul for kjøpers adgang til å reklamere på bilen?

Et slikt forbehold, er bare praktisk ved salg av brukte biler, og kun mellom private selgere og kjøpere.

Ved en slik såkalt «as is»-klausul, fraskriver selger seg det vanlige mangelsansvaret jfr. kjl § 17 og § 18.

Kjøper bærer således i utgp., risikoen for såkalt «skjulte mangler».

NÅR FORELIGGER DET LIKEVEL EN MANGEL, SOM KJØPER KAN REKLAMERE PÅ?

Bilen vil regnes som mangelfull i 3 tilfeller jfr. kjl § 19 (1) :

  •  «Hvis bilen ikke svarer til opplysninger som selger har gitt».

Hvis selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om bilen foreligger det en mangel.

F.eks. hvis selger hevder at bilen er «meget velholdt», «strøken», osv. og den objektivt sett ikke kan sies å være det, vil det normalt foreligge en mangel.

  •  «Hvis selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som har måtte kjenne til og som og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få»

F.eks.  hvis selger unnlater å fortelle kjøper at bilen tidligere har hatt en større kollisjonsskade/ vært kondemnert, eller at bilen har manipulert kilometerstand, foreligger det likefullt en mangel.

  • «Hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers»

Er det ut fra en helhetsvurdering av manglene med bilen, et klart misforhold mellom bilens tilstand og det kjøper objektivt sett kunne regne med ut fra prisen og forholdene ellers, foreligger det en mangel.

Det må foretas en konkret vurdering av om feilen er påregnelig ut fra alder på kjøretøyet og kilometerstanden, og ikke ethvert avvik med bilen, vil utgjøre en mangel. Det er således ikke tilstrekkelig at bilen er i litt dårligere stand enn det kjøper kunne forvente.

Det er mange eksempler i avgjørelsene fra Forbrukertvistutvalget (FKU) på at kjøper ikke har nådd fram, fordi det ved kjøp av en litt eldre bil som gjerne er kjørt et stykke, ansees påregnelig med visse feil på typiske slitedeler.

I disse sakene krever det en del å få medhold i et bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å forvente.

Manglene med bilen må således totalt være av et visst omfang, før bilen kan sies å være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente og det foreligger grunnlag for å heve kjøpet.

Det som er svært viktig hvis man vil reklamere på et slikt grunnlag å hevde at det er grunnlag for å heve kjøpet, er at man som kjøper får innhentet svært god dokumentasjon i form av en verksteds-rapport fra NAF eller annet kompetent merkeverksted e.l. som har gått grundig gjennom bilen og funnet ut av mangelen med bilen består i , og hvor det fremgår av den nevnte verksteds-rapport hva som er årsaken til at mangelen med bilen har oppstått.Videre at det samtidig er innhentes et utbedrings-tilbud fra verkstedet ,som angir hva det koster å utbedre den nevnte mangelen, slik at det økonomiske omfanget av mangelen kan fastslås.

Det er ikke tall på hvor mange slike saker som tapes av kjøper i Forbrukerklageutvalget og i domstolene, fordi man har «tatt for lett» på dette med å innhente skikkelig og entydig dokumentasjon på hvilke mangler bilen lider av. Det typiske er at kjøperne mener det er så opplagt at bilen lider av en mangel, at dette er ikke noe å bruke tid på å dokumentere.

Denne «fellen» er det helt unødvendig å gå i og man risikerer gjerne å ha brukt mye tid og penger på en sak som rent objektivt kunne ha vært vunnet, men som tapes fordi kjøper ikke «har gjort hjemmeleksen» på dette punkt.

På denne bakgrunn er det trolig mest hensiktsmessig å la seg bistå av en advokat hvis du kommer opp i en slik tvist/ prosess med selger. Vi vet hva som må gjøres og hvilke grep som bør/ må tas i sakens anledning.

Ønsker du vår bistand med en slik sak, ta kontakt på mob. 928 95764 eller olsen@guideadvokat.no.