Har du kjøpt bil, hvor selger har tilbakeholdt at bilen har vært kondemnert ?

I den senere tid har det vært hevdet i forskjellige publikasjoner, at en bil-selger ikke trenger å gi opplysninger om at bilen tidligere har vært kondemnert, og at rettstilstanden rundt dette er uavklart.

Bilbladet Motor mener at en bilselger ikke er pliktig til å opplyse til kjøper, om at bilen tidligere har vært kondemnert , selv om selger kjenner til dette forhold. https://www.motor.no/artikler/2018/desember/ma-ikke-opplyse-om-kondemnering/

Etter vår oppfatning er et slikt standpunkt er i klar motstrid med bla. en lagmannsrettsdom fra 2018, hvor man kom til at manglende opplysninger om kondemnasjon fra selger, var et «vesentlig avvik» fra det kjøper hadde grunn til å regne med. Det er flere dommer som legger til grunn en tilsvarende rettsoppfatning.

Etter undertegnedes oppfatning , må journalisten hos Motor her sies å «blande kortene» kraftig, og at det utledes mer av tingrettsdommen fra Aust-Telemark tingrett , enn det tilsynelatende er rettslig grunnlag for.

Som det fremgår avslutningsvis i dommen

«Da har retten funnet at innvirkningskriteriet ikke er oppfylt i saken, er det ikke grunn til å gå inn på hvorvidt Mobile Bø oppfylte opplysningsplikten sin med de opplysningene som ble gitt i saken» (vår understrekning).

Saken er avgjort på det grunnlag at retten mente at de manglene opplysninger om at bilen hadde vært kondemnert, akkurat i dette konkret tilfellet, ikke hadde virket inn på kjøpers beslutning om å kjøpe bilen.

Dette er noe ganske annet, enn at kjøper ikke er forpliktet til å komme med en slik opplysning om tidligere kondemnering. Journalisten i Motor har således tilsynelatende misforstått, med hvilken begrunnelse tingretten avgjorde saken i kjøpers disfavør.

Kravet til innvirkning på kjøpet

Når selger har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, så er spørsmålet om denne opplysningssvikten har virket inn på kjøpet. Etter praksis fra Høyesterett, er denne terskelen ikke særlig høy.

Spørsmålet som tingretten skulle ta stilling til i saken fra Aust-Telemark, var om kjøper ville kjøpt bilen for den avtalte kjøpesum på kr. 199 000, hvis hun hadde fått fullstendige opplysninger om bilen.

Saken fra Aust-Telemark har et litt spesielt og uvanlig faktum, fordi det av dommen kan fremstå som om kjøper var mest opptatt av at bilen skulle være rød, da hun avviste en tilsvarende bil som var ett år nyere og skadefri med den begrunnelse at den var blå. Kjøper var tilsynelatende bestemt på at hun ville ha den røde Honda`en.

Kjøper fikk også flere oppfordringer til å forhøre seg nærmere om skaden, da det blant annet ble tatt inn i kjøpekontrakten at bilen hadde vært skadet.

Retten konkluderte med at kjøper ville kjøpt bilen på samme vilkår, selv om hun fikk mer detaljerte opplysninger om skadens omfang. På denne bakgrunn kom retten til at «innvirkningskravet» ikke var oppfylt i saken, og at kjøper derfor ikke fikk medhold i å heve kjøpet.

Den ene lagmannsrettsdom om «Willy Verksted AS», som  Aust- Telemark tingrett viser til og støtter seg på, har også et meget særegent faktum, hvor kjøper viste at verkstedet drev med gjenoppbygging av kondemnerte bilen og at bilen var skadet, men stilte ikke detaljerte spørsmål om skaden før kjøpet. Saken bygger på en helt konkret vurdering og må trolig sies å ha liten rettskildemessig verdi.


Manglende opplysninger om at bilen tidligere har vært kondemnert i seg selv en kjøpsrettslig mangel ?

Det er en langvarig ganske entydig rettspraksis med flere lagmannsrettsdommer for at manglende opplysninger om kondemnering, ansees som et vesentlig kontraktsbrudd og utgjør en mangel.

Når Aust-Telemark tingrett hevder at en selger

«ikke har noen generell plikt til å opplyse om at bilen tidligere har vært kondemnert til kjøper»,

så kan dette etter min vurdering ikke sies å være uttrykk for gjeldende rett på området.

I saken fra Aust -Telemark tingrett hadde kjøper bare fått opplyst at bilen hadde hatt en kollisjonsskade. Ikke at skaden kostet kr. 218 000 å utbedre og at bilen hadde vært kondemnert. I denne saken var det således ikke gitt fullstendige/tilstrekkelige opplysninger om skadehistorikken.

Det er stor forskjell på at bil har hatt en kollisjonsskade hvor det er skiftet en skjerm eller et panser, og at bilen har hatt en såkalt «storskade» og blitt kondemnert som i dette tilfellet.

Når tingretten kaller dette «en relativt overfladisk skade», så gir ikke dette inntrykk av særlig kunnskap om skade på bil.

Det er også en ganske så entydig praksis fra Forbrukerklageutvalget om at det forhold at bilen har vært kondemnert og er reparert utgjør et «betydelig kjøpelyte» – med reduksjon av markedsverdien som konsekvens.

Det er også i slutten av 2019, avsagt en tingrettsdom fra Fredrikstad tingrett, hvor manglende opplysninger om tidligere kondemnasjon og tilbakehold av opplysninger av tidligere skadeomfang, ble ansett som et vesentlig kontraktsbrudd som gav kjøper rett til å heve kjøpet.


Har selger opplysningsplikt om at bilen tidligere har vært kondemnert vis a vis bilkjøper?

Bilen har en mangel hvis selger ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold med bilen som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, så fremt unnlatelsen antas å ha virket inn på kjøpet.

Bestemmelsen rammer opplysninger selgeren måtte kjenne til senest ved kjøpet, men som han ikke har meddelt før etter kjøpet ble inngått.

At bilen tidligere har vært kondemnert (bilens skadehistorikk), må sies å være et «vesentlig forhold» med bilen som kjøper har grunn til å forvente å bli opplyst om før kjøpet, selv om bilen er gjenoppbygd på en fagmessig måte.

Både NAF og Forbrukerrådet, mener at dette med kondemnering er en så sentral opplysning, at en bruktbilkunde må få vite om et slikt forhold før kjøpet.

Da det forhold at bilen tidligere har vært kondemnert, utgjør et «betydelig kjøpelyte» som reduserer markedsverdien på bilen, kan ikke selger lovlig tilbakeholde en slik opplysning, uten å ha brutt sin opplysningsplikt.

Det syn kjøpers advokat hevdet i den aktuelle sak i Telemark, om at kjøper ikke trenger å opplyse om at bilen har vært kondemnert, såfremt kjøper ikke spør konkret om dette, blir etter undertegnedes vurdering feil juss.

Det kan ikke være korrekt å «velte» ansvaret for manglende opplysning om at bilen har vært kondemnert over på kjøper, ved å hevde at det er kjøpers ansvar fordi han ikke spurte om dette forhold. Hvis selger i et forbrukerkjøp misligholder sin opplysningsplikt, så «trumfer dette» uansett at kjøper evt. ikke har oppfylt sin undersøkelsesplikt fullt ut.

NAF hevder at dette er ikke noe en kjøper skal trenge å spørre om. Forbrukerrådet mener at dette er et forhold med bilen, kjøper må regne med å få informasjon om. De bilselgere som velger å høre på Bilbladet Motor sine råd her, går etter vår vurdering en «usikker fremtid» i møte.

Kort oppsummert:

Har du kjøpt en bil som du i ettertid finner ut at har vært kondemnert, ta kontakt med oss i dinbiladvokat.no for å få en kostnadsfri vurdering av saken din.https://dinbiladvokat.wpengine.com/wp-admin/post.php?post=241&action=edit

Vi er ekspert på slike reklamasjonssaker på bil og har hatt saker med akkurat denne problemstillingen tidligere. Mob 928 95764 eller olsen@guideadvokat.no